Techninė priežiūra

Techninė priežiūra

Techninė priežiūra

Statinio statybos techninė priežiūra

Statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, ar laikomasi statinio projekto, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų. Techninė priežiūra yra privaloma neatsižvelgiant į finansavimo šaltinius bei nuosavybės formas, išskyrus statinius, kuriems statyti nereikia leidimo.
Pagrindinės statinio statybos techninės prižiūros funkcijos:

 • tikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą;
 • kontroliuoja statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją nuoseklumą;
 • tikrina, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, nurodyta atitikties dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose;
 • dalyvauja išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas ir pasirašo jų priėmimo aktus;
 • tikrina, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktiškuosius;
 • pasirašo (vizuoja) pateiktus sumokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka faktiškuosius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimus;
 • kartu su rangovu rengia dokumentus, reikalingus statybai užbaigti.

Statinio techninė priežiūra

Statinio techninės priežiūros tikslas – užtikrinti Statybos įstatymo bei statybos techninių reglamentų nustatytus statinio esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę.
Statinio techninę priežiūrą organizuoja statinio naudotojas ūkio būdu arba sutarties pagrindu paskirdamas statinio techninį prižiūrėtoją. Statinio techninę priežiūrą sudaro:

 • nuolatinis statinio būklės stebėjimas;
 • statinio periodinės ir specializuotos apžiūros;
 • pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas;
 • remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas.

Nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrinamos statinio pagrindinės konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų ar griūties pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, tikrinama gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė. Statinių periodines ir specializuotas apžiūras sudaro: kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros, kurios atliekamos pasibaigus žiemos sezonui (atsižvelgiant į statinio naudojimo ypatumus ir prieš prasidedant žiemos sezonui). Neeilinės apžiūros, kurios atliekamos po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų, sprogimų ir pan.) statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis statinio naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui. Statinio būklės įvertinimai nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų metu aprašomi ir registruojami dokumentuose.
Čia statybos techninės priežiūros paslaugos yra apdraustos privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.